ประกาศ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม