ตลาดแรงงานไทย

 

 

    ไต้หวันเป็นตลาดแรงงานไทยที่สำคัญที่สุด ปัจจุบัน จำนวนแรงงานไทยที่อยู่ในไต้หวัน มีจำนวนประมาณ 108,322 คน (ต.ค. 2549) โดยเป็นแรงงานต่างชาติที่มากที่สุดในไต้หวัน