สวัสดิการแรงงานไทย

 

   - กองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 6.5 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 70 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 20 

 

 

   - กองทุนประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 4.25 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 60 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 30 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คนหางานต้องรับผิดชอบ

 

   - ค่าลงทะเบียน 30 - 200 เหรียญไต้หวันต่อการรักษา 1 ครั้ง 

   - การรักษาพยาบาลที่คลีนิค (คนไข้นอก) ต้องจ่าย 50 เหรียญไต้หวัน ถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่าย 100 เหรียญไต้หวัน 

   - ถ้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) ต้องจ่ายค่ารักษาตามประเภทของห้องพัก (ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักสำหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจำนวนวันที่นอนพักรักษา 

 

สิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน

 

   - เมื่อเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คนหางานต้องรับผิดชอบ 

   - หากต้องสูญเสียอวัยวะจากการทำงานจะได้เงินทดแทน 

   - หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพกับค่าจ้าง 5 เดือน และเงินทดแทนตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 

*** กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน : 

   - เข้ากองทุนไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เดือน 

   - เข้ากองทุน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เดือน 

   - เข้ากองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินทดแทน 30 เดือน 

 

*** กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะมีอายุงานนานเท่าใดจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับค่าจ้าง 40 เดือน