อัตราว่างงาน

 

   อัตราการว่างงาน : ร้อยละ 4.99 ลดลงจากปี 2546 ร้อยละ 0.18