อายุเฉลี่ย

 

ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 81.41 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 74.86 ปี