การปกครองประชากร

           สาธารณรัฐไต้หวันได้ก่อตั้งรัฐบาลโดยนโยบายดร. อาทิตย์เข้ารูปแบบของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในหลักการคนและการปกครองของผู้คน
            ATA ไต้หวันของรัฐธรรมนูญตั้งหลักของ ดร. อาทิตย์ ชุดลงนามเอกสาร ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1947 มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งแก้ไขครั้งสุดท้ายที่ 1,999

            ไต้หวันมีหัวประธานาธิบดีการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้มาจากตำแหน่งเวลา 4 ปีประธานาธิบดีแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาล